صاحب امتیاز: شرکت کارون پیام اکسین
مدیر مسئول: منصور قنواتی
زیر نظر شورای نویسندگان
نشانی دفتر تهران: میدان توحید، خیابان رودکی شمالی، کوچه صائب، پلاک 12 واحد 1 - تلفن:7-66903576
نشانی دفتر اهواز: خیابان آزادگان(24 متری) روبه روی کوچه نشاط - تلفن: 2212878 - 2235252


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
بالای صفحه