صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور قنواتی
زیر نظر شورای نویسندگان
نشانی دفتر اهواز: خیابان آزادگان(24 متری) روبه روی کوچه نشاط - تلفن: 2212878 - 2235252

 دفتر تهران: تلفن:7-66903576

بالای صفحه