با گستره توزيع در سراسر ايران و پرتیراژترین روزنامه در استان خوزستان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور قنواتی

نشانی دفتر اهواز: خیابان آزادگان(24 متری) روبه روی کوچه نشاط - تلفن: 32212878 - 32235252 061

* تلفن دفتر تهران- تلفن:66938465نمابر 66926974  

نشانی وب‌سایت:  karoondaily.ir  

نشانی الکترونیکی:  karoondaily.ir info@

بالای صفحه